01/09/2021

Identifikovaná osoba

V dnešním článku si objasníme pojem „Identifikovaná osoba“ podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Identifikovanou osobou se za určitých podmínek stává osoba povinná k dani, která není plátcem DPH (například pokud ještě nepřekročila limit pro povinnou registraci k DPH), nebo právnická osoba nepovinná k dani (daní je dále myšleno DPH).

Vysvětleme si na úvod právě tyto pojmy, aby byla celá problematika srozumitelnější:

Koho považuje zákon o DPH (dále jen zákon nebo ZDPH) za „Osobu povinnou k dani“? Podle §5/1 zákona je za osobu povinnou k dani považována osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, nebo skupina (skupina podle § 5a zákona). Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

Co se považuje pro účely DPH ekonomickou činností stanoví §5/3 zákona. Zákon zde za ekonomickou činnost považuje činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání podle jiných právních předpisů, za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje zejména činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu.

 

Povinná registrace identifikované osoby

Za jakých podmínek se tedy osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani stává identifikovanou osobou?

Podle §6g – §6i zákona jsou to následující případy:

 1. Pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu (JČS), které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu dle § 17 ZDPH, ode dne prvního pořízení tohoto zboží. (§6g)
 2. Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH, je podle §6h identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o:

a)poskytnutí služby,

b)dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

 1. Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH, je podle §6i identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně. (Členským státem se rozumí členský stát EU).

Ve výše uvedených případech má identifikovaná osoba povinnost podle §97 ZDPH podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. (Od 1.1.2021 se přihláška podává pouze elektronicky. – §101a ZDPH)

Zastavme se zde ještě u bodu 1., který se odkazuje na pořízení zboží z JČS, které je předmětem daně. O jaké zboží se tedy jedná?

Tuto problematiku řeší §2 a §2a ZDP. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o pořízení:

a) zboží z JČS za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně překročila v příslušném nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326.000,- Kč.

b) nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani

c) zboží, které je předmětem spotřební daně

Do hodnoty 326.000,- Kč dle bodu a) se přitom nezapočítává podle §2a/3 hodnota:

a)nového dopravního prostředku,

b)zboží, které je předmětem spotřební daně,

c)zboží uvedeného v §2a/1 ZDPH.

Nový dopravní prostředek a zboží podléhající spotřební dani je ve výše uvedených případech předmětem DPH vždy, a to bez limitu ceny.

 

Další „záludnost“ čeká osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, které nejsou plátcem DPH v ustanovení §6h/a).

Těmto osobám totiž vzniká registrační povinnost rovněž u služeb poskytovaných prostřednictvím internetových platforem nebo reklamních služeb jako jsou například běžně využívané Uber, Airbnb, Google Ads, Google AdSense, Facebook,  apod.). Tyto služby bývají totiž fakturovány osobami neusazenými v tuzemsku a podle §9/1 ZDPH je pak místem plnění sídlo nebo provozovna osoby povinné k dani, která jedná jako taková (tedy ČR).

Je tedy možné, že příjemce takových zdanitelných plnění se stal identifikovanou osobou, aniž si je toho vědom. Žádný cenový limit totiž v těchto případech stanoven není.

 

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani se může registrovat také dobrovolně (dle §97a ZDPH) jako identifikovaná osoba pokud:

a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku,

b) není plátcem a

c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,

nebo pokud naplní podmínky podle §6k – §6l ZDPH

V případě dobrovolné registrace identifikované osoby podle § 6j ZDPH se osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Další možnosti dobrovolné registrace:

 1. Podle §6k ZDPH – Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu, jsou identifikovanými osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány.
 2. Podle §6l ZDPH – Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud

a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o

  1. poskytnutí služby,
  2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
  3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

 

Další specifika identifikované osoby

Identifikovaná osoba má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH, ale ve srovnání s plátcem DPH jsou její práva a povinnosti omezené. Např. podle § 108 ZDPH vzniká v určitých případech identifikované osobě (při pořízení zboží z JČS s místem plnění v tuzemsku apod.) povinnost přiznat DPH, avšak nemá nárok na uplatnění odpočtu na vstupu. Odpočet daně je totiž přiznán pouze plátcům DPH. Identifikovaná osoba si tedy na rozdíl od plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, ale je její povinností přiznat daň.

 

Zrušení registrace identifikované osoby řeší §107 (z moci úřední) a 107a (na žádost identifikované osoby).

Pokud identifikovaná osoba poruší zvlášť závažným způsobem své povinnosti, vztahující se ke správě daně, správce daně posle §106aa rozhodne, že se stává nespolehlivou osobou. (Nespolehlivá osoba je obdobou nespolehlivého plátce v případě plátců DPH.)

Identifikovaná osoba nemůže být zároveň plátcem DPH. Pokud tedy nastanou skutečnosti, které zakládají vznik plátcovství DPH u identifikované osoby, zruší jí správce daně registraci ke dni předcházejícímu dni, kdy se stala plátcem DPH. (§107 ZDPH)

 

V návaznosti na §101 a §101a podává identifikovaná osoba ve stanovených lhůtách přiznání k DPH a Souhrnné hlášení. Od 1.1.2021 je povinna tato podání činit pouze elektronicky, stejně jako registraci u správce daně a změnu registračních údajů.

Identifikovaná osoba nepodává Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH nepodává v případě, že jí nevznikla ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň.

Podle § 102 odst. 3 zákona o DPH je povinna podat souhrnné hlášení identifikovaná osoba, pokud jí vznikla povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby. Povinnost podat souhrnné hlášení má identifikovaná osoba také v případě, kdy je prostřední osobou v rámci třístranného obchodu.

 

Od 1. 7. 2021 také dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e-commerce). Tyto změny se týkají především prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetích zemí.

Nová pravidla platí i pro osoby povinné k dani (podnikající osoby), které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH

Nová pravidla zasílání zboží, resp. nově „prodeje zboží na dálku“, se dotknou i osob, které nejsou registrovány jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU.

Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 000 000 Kč) nebo se dobrovolně neregistrují jako plátci.

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.

Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop, což přináší výrazné zjednodušení. Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále neuplatňují daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace za plátce.

(Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I)

 

Další články